1
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
ParaPlus Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri yer alan
Maslak
Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) ile ParaPlus uygulamasını (“Uygulama”)
kullanan Kullanıcı
arasında, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi imzalaması veya elektronik ortamda Sözleşme’yi
onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan
düzenlemeleri kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve
taahhüt eder.
Şirket kimlik ve iletim bilgileri:
Ticari Unvan
Maslak Teknoloji A.Ş.
Adres
Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi
No:3/4 34345 Beşiktaş/İSTANBUL
MERSİS No
0613161760000001
E-Posta Adresi
info@maslak.io
Telefon
+90 (212) 654 9870
1.
Tanımlar
Kullanıcı: Uygulama’yı kullanan ve Uygulama’dan işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar
dahilinde yararlanan kullanıcıyı,
Hizmetler: Şirket tarafından Uygulama üzerinden sunulan hizmetleri,
Müşteri İletişim Merkezi: Kullanıcı tarafından Uygulamaya dair talep, şikayet ve
bildirimlerin iletişim adresini,
Uygulama: ParaPlus mobil uygulamasını,
Üyelik Bilgileri: Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olmak ve Hizmetler’den faydalanmak
için
paylaştığı ad, soyad ve cep telefonu vb. bilgileri,
Hesap bilgisi hizmeti: Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme
hizmeti kullanıcısının HHS’ler nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin
konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulma hizmetini,
Hesap bilgisi hizmeti sağlayıcısı - HBHS: Hesap bilgisi hizmetini sunan kuruluşu,
Hesap hizmeti sağlayıcısı - HHS: Ödeme hesabının bulunduğu kuruluşu,
2
Kanun: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu, Dijital
Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik ve ilgili mer’i
mevzuat
Ödeme hesabı: Kullanıcı adına bir HHS nezdinde açılan, ödeme işleminin yürütülmesinde
kullanılan ve Uygulama üzerinden çevrimiçi ortamda bilgilerine erişim sunulan kredi kartı
hesabı, vadesiz hesap gibi hesapları ifade eder.
2.
Giriş
2 .1.
İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanması esnasında
Taraflar’ın sahip oldukları hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
2 .2.
Şirket tarafından sunulan Hizmetler’in konusu, Kullanıcı’nın sözleşmesel ilişkide olduğu
HHSler nezdinde tutulan ödeme hesaplarına dair belli bilgilerin çevrimiçi ortamda ve
konsolide olarak Uygulama üzerinden Kullanıcıya gösterilmesi ve bu kapsamda belirli analiz
ve raporlar sunulması, filtreleme seçenekleri ile farklı gruplamalara imkan tanınması,
Kullanıcı’ya hatırlatıcı bildirimler gönderilmesi gibi farklı finansal katma değerli hizmetlerin
sunulmasıdır. Uygulama üzerinden yukarıdaki servislere ek olarak, bankaların sunduğu
kampanyaların Uygulama içerisinde gösterilmesi, anlaşmalı bankalara ait kredi faiz oranı
bilgisi sağlanması, kredi taleplerinin anlaşmalı bankalara iletilmesi, uygulama içinde
gösterilen reklamlar aracılığıyla anlaşmalı bankalara ilişkin kredi, kredi kart, mevduat
ürünlerine yönlendirme yapılması, anlaşmalı sigorta şirketlerinin kasko ve trafik sigortası gibi
araç sigortaları, DASK, konut, eşya ve işyeri sigortası gibi ev ve işyeri sigortaları, bireysel
emeklilik, hayat, özel sağlık, seyahat gibi ve diğer sigorta ürünlerinin tekliflerinin uygulama
içinde sunulması, anlaşmalı markaların ürün ve hizmetlerine ilişkin duyuru ve reklam
yapılması, bu kapsamda anlaşmalı markalara yönlendirme yapılması, anlaşmalı Tüketici
Finansman şirketleri aracılığıyla kredi hizmetlerine yönlendirme yapılması hizmetleri de
sunulabilecektir. Şirket, söz konusu Hizmetler’in kapsamını genişletmeye ve değiştirmeye
dair haklarını sak tutar.
2 .3.
Hizmetler’in kullanımına veya ücret koşullarına ilişkin olarak Şirket tarafından yayınlanan
her türlü kural, duyuru, beyan ve değişiklik işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır. Bu
kapsamda uygulamaya alınacak Hizmetler’e etki eden yeni kurallar ve değişiklikler
Kullanıcı’ya Uygulama, Uygulama’ya ait web sitesi, e-posta iletişimleri veya sair makul
kanallarla bildirilecektir. Her durumda işbu Sözleşme’nin en güncel hali, Şirket’in web
sitesinde kamuya açık şekilde yayınlanacaktır. Kanunun cevaz verdiği surette, söz konusu
değişiklikler bildirimin tarafınıza sunulmasıyla birlikte uygulanabilir olacaktır. Söz konusu
değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra Hizmetler’i kullanmaya devam etmeniz, ilgili
değişiklik ve güncellemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Sözleşme üzerinde yaşanabilecek
kapsamlı değişiklikler sonrasında ayrıca Sözleşme’nin yeni halinin tarafınızca kabul edilmesi
için onayınıza başvurulabilir.
3.
Ücretlendirme
3 .1.
Uygulama’nın kullanımı karşılığında, aksi açıkça tarafına bildirilmedikçe, Kullanıcılar’dan
herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Uygulama içerisinde sunulan servislerin biri ya da
3
birkaçı için ücret talep edilmesi söz konusu olduğunda Kullanıcılar bu konuda açıkça
bilgilendirilecek ve yalnızca ilgili hizmetleri kullanmaları halinde ücret talep edilecektir. Şirket,
tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata uygun ve ileriye dönük olmak kaydıyla, ücretsiz olan
hizmetleri bir ücrete tabi tutma, belirlenmiş olan ücretleri güncelleme veya ücretli uygulamaları
ücretsiz hale getirmeye dair haklarını saklı tutar.
4.
Uygulamaya Üyelik ve Uygulama Kullanım Şartları
4 .1.
Kullanıcı, Uygulama’ya üye olmak ve Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından
talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması
gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da
güncel olmaması nedeniyle Kullanıcı’nın Hizmetler’den hiç ya da taahhüt edildiği biçimde
faydalanamamasından Şirket sorumlu değildir.
4 .2.
Kullanıcı, Uygulama’ya bir tüzel kişiliği temsilen erişiyor olması halinde, söz konusu zel
kişiliği temsile ve ilgili tüzel kişilik adına Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemleri
gerçekleştirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak
ve yükümlülükler söz konusu tüzel kişiliğe ait olacak, Şirket tarafından talep edilmesi halinde
işletme adına yetkili olduğuna ilişkin gerekli bilgi/belgeleri derhal temin edecektir.
4 .3.
Kullanıcı, Üyelik Bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım,
yönetim ve güvenliğinden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin korunması için gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür. Kullanıcı’ya ait Üyelik Bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her lem bizzat
Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir.
4 .4.
Kullanıcı, Üyelik Bilgileri’nde veya Hizmetler’den faydalanmak için sağladığı bilgilerde
herhangi bir değişiklik olması, üçüncü bir kişi adına hareket etmesi; Uygulamaya kayıtlı
hesabının veya Uygulama şifresinin güvenliğinin ya da gizliliğinin zarar görmesi,
Uygulama’nın yüklü bulunduğu telefonun üçüncü taraflarca ele geçirilmesi gibi nedenlerle
yetkisiz kullanım riskinin ortaya çıkması veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik
sorunu/ihlali olduğunu fark etmesi gibi hallerde Şirket’e derhal bildirimde bulunacak, gerekli
güncellemeleri gerçekleştirecektir. Kullanıcı bu hallerde Şirket’e bildirimde bulunmaması
veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak
ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
4 .5.
Uygulamaya kayıt süreci aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:
4.5.1.
Uygulama aktivasyonu için Şirket tarafından talep edilen Üyelik Bilgileri’nin, kayıt
esnasında Kullanıcı’nın sağladığı cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık
aktivasyon kodunun ve Kullanıcı tarafından belirlenecek Uygulama şifresinin sağlanması
gerekmektedir.
4.5.2.
Aktivasyon işlemini başarılı tamamlayan Kullanıcı için Uygulama ve cihaz eşleştirmesi
yapılacak olup Kullanıcı sadece Uygulama şifresini girerek Uygulama’da işlem
yapabilecektir. Cihaz değişikliği yapılması, numara değişikliği ya da cihazdaki Uygulamadan
uzun süre işlem yapılmaması hallerinde yeniden aktivasyon ve cihaz eşleştirme süreci
uygulanması söz konusu olabilir.
4.5.3.
Uygulama şifresinin unutulması durumunda Uygulama içerisinden “Şifremi unuttum”
4
seçeneği ile Kullanıcının sistemde kayıtlı olan cep telefonuna veya e-posta adresine
gönderilecek yenileme kodu ile birlikte yeni bir şifre belirlenebilecektir.
4 .6.
Şirket, Uygulama aktivasyonu süreci ile Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan
hizmetler ile ilgili erişim adımlarını mevzuata uygun olmak kaydıyla dilediği zaman tek taraflı
olarak değiştirme, ek kontroller getirme veya ilave bilgiler isteme ya da belli kontrolleri
basitleştirme hakkına sahip olup bu halde Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanabilmesi için
farklı/ek bilgi girişi yapması gerekebilecektir.
4 .7.
Uygulama’ya tanımlı cep telefonunun değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolma veya
çalınması halinde Kullanıcı bunu Müşteri İletişim Merkezi üzerinden Şirket’e bildirmekle
yükümlüdür. Kullanıcı, Uygulama üzerindeki aktivasyonlarını, Müşteri İletişim Merkezi
üzerinden iptal edilebilecektir. Kullanıcı bu hallerde Şirket’e bildirimde bulunmaması veya
gerekli güncellemeleri yapmaması halinde m zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve
Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.
4 .8.
Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanması esnasında cep telefonuna Şirket tarafından
gönderilen mesajların üçüncü taraflara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her tür
dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.
4 .9.
Kullanıcı, güvenli bir deneyim için Uygulama’nın Şirket tarafından sağlanan ve
kullandığı mobil cihazın işletim sistemine uygun en son sürümünü kullanmakla yükümlüdür.
Kullanıcı ayrıca kullandığı mobil cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma
ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı
koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için
mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine
ilişkin teknik tedbirlerin alınması konusunda münhasıran sorumludur. Kullanıcı’nın ihmali
dolayısıyla Uygulama’nın, mobil cihazının ya da Üyelik Bilgileri’nin güvenliğinin ihlal edilmesi
durumunda Kullanıcı’nın karşılaşacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.
4 .10 .
Kullanıcı, Uygulama üzerinden yapılan ödeme ve sair işlemlerden, Uygulama’yı
kullanmasından ve Uygulama’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu
olup paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve
zarar Şirket tarafından Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir.
4 .11 .
Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme, bakım, güncelleme gibi işlemler sebebiyle
önceden haber verilmeksizin Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul
eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı gerek Uygulama gerek mobil cihaz yazılım
güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin
gerçekleştirilmediği hallerde) Uygulama’dan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması,
teknik aksaklılar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle Şirket’e karşı herhangi bir talepte
bulunamayacağını kabul eder.
5.
Mevzuat ve Yasal Yükümlülükler
5 .1.
Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu
beyan eder.
5
5 .2.
Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme
ile Uygulama içerisinde veya Uygulamaya ait internet sitesinde zaman zaman
yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi
bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin
haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi takdirde
işbu Sözleşme’nin Madde 6.2 düzenlemesi uygulanacaktır.
5 .3.
Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin
ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı Şirket’e aittir. Uygulama’nın tasarımında,
içeriğinde ve Uygulama’ya ait yazılımın oluşturulmasında kullanılan bilgi, içerik ve/veya
kodun kopyalanması, çoğaltılması ya da Uygulama’nın işbu Sözleşme kapsamında belirlenen
amacıyla uyuşmayacak şekilde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim,
metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde
kullanılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı’nın Uygulama veya Şirket sistemlerinin güvenliğini
tehdit edebilecek ve/veya Uygulama’ya, Şirket’e ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek
eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer
kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde
bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi;
yazılımın kaynak kodlarına veya şirketin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri
kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Uygulama’nın
çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türyazılım,
donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine
mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette
müdahale etmesi, Şirket sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
Kullanıcı, Şirket’in fikri, sınai ve sair mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde (lisans
verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’ten talep edilen
tazminat miktarı dahil olmak üzere) Şirket’in uğradığı tüm zararları fer’ileri ile beraber derhal
karşılamakla yükümlüdür.
5 .4.
Üyelik Bilgileri ile Kullanıcı’ya ait diğer kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile Şirket
tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin güncel aydınlatma metni
https://paraplus.app/aydinlatma-metni.html adresinde yer almaktadır. Üyeliğin sonlanması
halinde Kullanıcı’ya ait kişisel veriler anonimleştirilerek güvenli şekilde muhafaza
edilmektedir. Kullanıcının talebine göre anonimleştirilen verilerin tamamen imha edilmesi
işlemi gerçekleşmektedir.
5 .5.
Şirket’in, Uygulama üzerinden Kullanıcı’ya, HHS’ler gibi üçüncü taraflarca sağlanan
bilgiler, içerikler ve veriler bakımından, bunların gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini,
doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme
dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in yalnızca
finansal bilgi görüntüleme için teknik altyapı sağlayıcısı konumunda olduğunu, sistemde kayıtlı
olan Ödeme Hesapları’nın HHS’lerin yönetiminde olduğunu, Şirket’in HHS’ler tarafından
sağlanan bilgilerin Kullanıcı’ya gösterilmesine yönelik aracı konumunda olduğunu ve bu
kapsamda kendisine sağlanan finansal ürün ve hizmetlerin satıcısı/sağlayıcısı konumunda
olmadığını (sözleşmenin tarafı olmadığı), finansal ürünleri satın aldığı durumlarda satın aldığı
ürün ve hizmetler ile ilgili tüm taleplerini ilgili finansal kuruluşa yöneltmekle yükümlü olduğunu
6
ve söz konusu taleplerini Şirket’e yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5 .6.
Kullanıcı, Şirket’in tabi olduğu yasal mevzuat gereği yükümlü olduğu hallerde, resmi
makamlarca mevzuata uygun olarak kendisine iletilecek bilgi ve belge taleplerinin
karşılanması için Kullanıcı’ya ait ve Hizmetler dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara
açıklayabileceğini, bu hallerin Şirket’in gizlilik politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata
aykırılık teşkil etmeyeceğini ve bu sebeple Şirket her ne nam altında olursa olsun tazminat
talep edilemeyeceğini kabul eder.
5 .7.
Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine
ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait
hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti
veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu
linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya
ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve
Şirket’ten herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
5 .8.
Uygulama’da ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil
olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket’in sorumluluğu
bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin,
içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle
bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Şirket üçüncü kişiler tarafından
sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt
ve garanti etmemektedir.
5 .9.
Kullanıcı, HHS’ler ile arasında olan ihtilaflarda Şirket’in hiçbir şekilde taraf olmayacağını
veya ihtilafa dahil edilmesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
5 .10 .
Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler
ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları
veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın
Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle
Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte fer’ileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu
edilecektir. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınır olmaksızın sorumludur.
6.
Sözleşmeninresi ve Fesih
6 .1.
İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından imzalandığı ya da elektronik olarak onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden ya da Şirket’in iletişim kanalları
vasıtasıyla üyeliğini iptal etmediği müddetçe yürürlükte kalır.
6 .2.
Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan
edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin
hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve
ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde (örneğin dolandırıcılık ya da finansal
herhangi bir suç lendiğine yönelik şüphe
oluşması halinde) Şirket, Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanmasını geçici veya sürekli
7
olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı, işbu madde kapsamında
Sözleşme’nin feshi halinde Şirket’ten herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
6 .3.
Şirket dilediği zamanda herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü söz konusu olmadan
Hizmetler’i veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek veya
feshedebilecektir.
7.
Sorumluluğun Sınırlandırılması
7 .1.
Kullanıcı, Şirket’in Hizmetler kapsamında bilgileri sağlanan Ödeme Hesapları’na ilişkin
HHS’ler dahil üçüncü taraf finansal kuruluşlarca sağlanan ödeme servisleri ile finansal
hizmetlerin tarafı olmadığını ve bu servislerin sunumundan Şirket’in sorumlu olmadığını; bu
kapsamdaki her türlü riskin münhasıran kendisine ait olduğunu, bunlarla ilgili Şirket’ten
herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu ödeme servisleri ile finansal hizmetlerle ilgili her türlü
talebini ilgili üçüncü taraflara yönelteceğini kabul ve beyan eder.
7 .2.
Şirket, Uygulama’yı “OLDUČU GİBİ” sunmakta olup ticari elverişlilik veya belli bir amaca
veya kullanıma uygunluk taahhüdünde bulunmamakta, Uygulama’nın kusursuz olacağına
veya Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt
vermemektedir.
7 .3.
Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların
kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine
dayandığını ve z konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman
zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan
eder.
8.
Yasal Beyanlar ve Uyarılar
8 .1.
Kullanıcı; Hizmetler’in finansal, hukuki veya mali danışmanlık niteliğinde olmadığını,
Uygulama üzerinden profesyonel yatırım tavsiyesi sunulmadığını ve Uygulama üzerinden
elde edilen bilgi, veri, şema, grafik ve istatistiklerin finansal kararlarında kullanımının
münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
8 .2.
Kullanıcı; Uygulama üzerinden sunulan anlaşmalı bankaların kredi oran ve fırsatlarını
görüntüleme ya da kredi talebi iletimi servislerini kullanması durumunda, Şirket’in söz konusu
kredi işlemine dair yalnızca aracılık faaliyetleri yürüttüğünü bildiğini kabul ve beyan eder. Bu
hizmetlerin kullanımı esnasında kredi risk hesaplaması, faiz oranı belirlenmesi, kredi tahsis
edilmesi ve sözleşmenin yapılması gibi işlemler bizzat söz konusu anlaşmalı banka
tarafından yürütülmektedir. Şirket, Uygulama vasıtasıyla olsun ya da olmasın, tarafınıza talep
ettiğiniz kapsamda bir kredi tahsis edileceğini garanti etmez; anlaşmalı banka tarafından
tarafınıza sağlanacak sözleşmelerdeki bilgilerin gerçekliğini, geçerliliğini, doğruluğunu veya
eksiksiz olduğunu beyan veya tekeffül etmez.
8 .3.
Kullanıcı, Şirket’in yalnızca HHS’lerce sağlanan bilgileri Uygulama üzerinden
gösterdiğini; bu kapsamda Uygulama üzerinden gösterilen Ödeme Hesabı bilgilerinin
doğruluğunu, güncelliğini veya bütünlüğünü ya da HHS’lere Uygulama üzerinden iletilen
talimatların HHS tarafından gerçekleştirileceğini taahhüt etmediğini kabul eder.
8
Uygulama’da, HHS’ler veya Kullanıcı nezdinde ya da genel iletişim altyapısında yaşanan
teknik sorunlar sebebiyle erişim sorunları yaşanması, Uygulama’nın sunumunda kesinti
yaşanması gibi durumlarda Ödeme Hesabı’nın görüntülenememesi, ya da belli talimatların
Uygulama üzerinden iletilememesi halinde meydana gelebilecek dolaylı ya da doğrudan
zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.
9.
Diğer Hükümler
9 .1.
Şirket, kanuni sınırlamalara tabi olmak ve Sözleşme kapsamında sahip olduğunuz
haklara halel getirmemek kaydıyla, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini,
Kullanıcı’ya bildirim yükümlülüğü olmaksızın üçüncü bir tarafa devredebilecektir.
9 .2.
Şirket, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda
Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup Kullanıcı Hizmetler’den
yararlanmaya devam etmek için bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.
9 .3.
İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya
tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak
durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp,
seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar,
elektrik kesintisi ve olağanüstü kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde
zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal
diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya
alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep
halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi
tazminatsız olarak feshedebilir.
9 .4.
Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki
veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada
gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak
kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın
kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye
atıfta bulunuyorsa ve feragat eden Taraf’ın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından
imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
9 .5.
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde
yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
9 .6.
Taraflar arasında doğabilecek olan her türlü ihtilafta Şirket’e ait fiziki ve/veya elektronik
kayıt ve defterler geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu Madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu
kabul ve taahhüt eder.