1
KVKK AYDINLATMA METNİ
a)
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak Maslak Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından PARAPLUS
uygulaması (“Uygulama”) üzerinden sunulan servisleri kullanımınız esnasında aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b)
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve belirtilen kanuni
kişisel veri işleme şartlarına (“Hukuki Sebep”) dayalı olarak dahilinde işlenecektir.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine
dayalı olarak;
Sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulması, örn. Uygulama üzerindeki
kullanıcı hesabınızın oluşturulması; ilgilenebileceğiniz, finansal ürün kullanım
alışkanlıklarınıza uygun tarafınıza özel ürün ve hizmetlerin önerilmesi,
Şirketimiz ve halihazırda hizmet almakta olduğunuz ya da hizmet almak istediğiniz
finansal kuruluşlar üçüncü taraflarca sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve iletişimlerin sağlanması , örn.
Uygulamamız üzerinden şirketimizle anlaşmalı finansal kuruluşların ürün ve
hizmetlerinin sizlere tanıtılması,
Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
Teknik destek hizmetlerinin sağlanması
Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Şirketimizin hukuki uyum süreci ile denetim süreçlerinin yürütülmesi,
Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin
gerçekleştirilmesi.
2
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
Finansal işlemlerin takibi,
Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim faaliyetlerine yönelik idari ve operasyonel
süreçlerin planlanması ve icrası,
Şirketimizin öneri/şikâyet süreçleri ile itibar araştırma süreçlerinin
yönetilmesi,
Şirketimiz ile ilişkisi veya hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari
süreçlerin planlanması ve icrası,
Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş
birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerinin
yürütülmesi,
Şirketimizin ve Şirketimiz ile ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki,
teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki
sebebine dayalı olarak;
Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile
kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
Açık rızanızın varlığı halinde ise,
Kimlik ve iletişim verilerinizin işlenerek tercih ettiğiniz iletişim adreslerinize reklam,
promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.
Kişisel verilerin silinmesi/kaldırılması/anonimleştirilmesi talebine istinaden bu verilerin
anonimleştirilerek süresiz olarak analiz amaçlı kullanılması.
c)
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz;
hizmetlerimizin sunumunda bizlerin talimatları doğrultusunda veri işleme faaliyeti yürüten veri
işleyenlerimiz olan ve teknik altyapı, zekası veya pazarlama servisleri sunan
tedarikçilerimize, aracılığımızla kendilerinden hizmet almak istediğiniz finansal kurullara,
kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında
kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kullanıcı girişi sayfalarımızda arka arkaya hatalı giriş yapılması halinde giriş yapmaya çalışan
kullanıcıların gerçek kişiler olduğunu teyit etmek amacıyla Google tarafından sunulan
reCAPTCHA hizmetinden faydalanılmaktadır. İlgili servisin sunumu esnasında Google veri
sorumlusu olarak hareket etmektedir. reCAPTCHA hizmetiyle ilgili olarak Google’ın Gizlilik
Bildirimi’ni inceleyebilirsiniz.
d)
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Uygulama üzerinden ya da tarayıcınız üzerinden çevrimiçi üyelik formları
vasıtasıyla, müşteri ilişkileri ve sosyal medya kanallarımız üzerinden ya da e-posta ile kısa
mesaj yoluyla ile bizlerle iletişime geçtiğiniz noktalarda toplanabilecektir.
Kişisel verileriniz b) başlığında ifade edilen amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz
tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak
toplanmakta ve işlenmektedir.
e)
İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.paraplus.app adresinden
ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletmeniz durumunda
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.